Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti, za kterých společnost Novax Naturpharma s.r.o. (provozující e-shop www.PARFUMIC.CZ., Anglická 140/20, 120 00 Praha 2,IČ: 04366654 (dále jen prodávající či PARFUMIC nebo PARFUMIC.CZ) prodává zboží svým zákazníkům (dále jen kupující) prostřednictvím internetových stránek umístěných na adrese www.parfumic.cz, nebo za využití prostředků přímého marketingu.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující potvrzením objednávky (elektronicky, formou SMS, písemně, telefonicky...) uzavírá kupní smlouvu. Objednávku může uzavřít pouze osoba starší 18 let.

Prodávající má právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s kupujícím.

Pokud je objednávka právnické osoby učiněna někým, kdo k tomu není oprávněn, platí, že se jedná o jeho osobní závazek.

Kupující může zvolit variantu jednorázové objednávky nebo program pravidelných zásilek zvoleného produktu.

Objednané zboží doručujeme co nejdříve. V případě neuhrazení kupní ceny ve stanovené 14 denní lhůtě na faktuře účtuje prodávající kupujícímu administrativní poplatek ve výši 49 Kč za odeslání upomínky.

Vrácení zboží, reklamace

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky, zejména pak počet kusů zboží, zda není zřejmé mechanické poškození apod. V případě, že zásilka není v pořádku, je kupující povinen sepsat o tom s přepravcem záznam a oznámit to prodávajícímu. Po převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na objednaném produktu. Tyto pak musí být bez zbytečného odkladu oznámeny Prodávajícímu písemně nebo telefonicky. Reklamace jsou vyřizovány co nejdříve, nejdéle však do 30 dnů od jejich oznámení.

Záruční doba odpovídá době expirace uvedené na obalu.

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je PARFUMIC.CZ, IČ 04366654 se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 (dále jen: „správce").
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Anglická 140/20, 120 00 Praha 2

email: info@parfumic.cz

telefon: 246 052 946

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

1. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
zasílání dotazníků Heureka – ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Správce v rámci hodnocení spokojenosti předává informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu provozovali portálu Heureka.cz. Zaslání dotazníku můžete odmítnout.

1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
účetní

1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, na počítačových úložištích, pomocí antivirových programů, zálohováním.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Ukončení smlouvy

Kupující – spotřebitel - má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první zásilky, a to telefonicky nebo písemně. V případě písemného odstoupení od smlouvy stačí, když kupující v této lhůtě odstoupení od smlouvy prodávajícímu odešle elektronicky (na e-mail: info@parfumic.cz) nebo poštou na adresu: PARFUMIC, PO BOX 66, 120 00 Praha 2 dopis s označením "Odstoupení od smlouvy" (formulář ke stažení ZDE), který bude obsahovat jméno a příjmení zákazníka a dále adresu, na kterou byla zásilka doručována, případně další identifikační údaje (číslo zákazníka, telefon, e-mail), které pomohou k rychlé identifikaci zákazníka. Při odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu zboží vrátit do 14 dnů. Zboží je třeba vrátit úplné a nepoškozené, v nerozdělaném obalu. Kupující opatří zásilku úplnými adresnými údaji, popřípadě číslem účtu, kam mají být finanční prostředky vráceny. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající kupujícímu vrátí finanční prostředky, které od něj přijal bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující se povinen spolu se zbožím prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Kterákoliv ze smluvních stran může vypovědět kupní smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dnů, které se začínají počítat po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Další ujednání smluvních stran

K mimisoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Zákaznický servis

Pracovníci našeho zákaznického servisu jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hod na těchto kontaktech:

Tel.: 246 052 946

E-mail: info@parfumic.cz

Poštovní adresa: NOVAX (PARFUMIC.CZ), PO BOX 66, 120 00 Praha 2

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení